GOKARTY

Gokarty dla dorosłych Sodi RT8

#sodi #sodikarting #karting

Gokarty dla dzieci Sodi Fun Kid LR5

#sodi #karting #kartingforkids