oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego

oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego